Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού

Η αστικοποίηση και οι δραστηριότητες της πόλης επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κλίμα ενός τόπου. Οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την υγεία και τη θερμική άνεση των πολιτών. Η βιοκλιματική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού προσφέρει την δυνατότητα παρεμβάσεων µε στόχο τον περιορισμό ή και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων µε παράλληλη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών. Ειδικότερα για τους υπαίθριους χώρους επιθυμητές είναι οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην καλυτέρευση του μικροκλίματος των χώρων αυτών, έτσι ώστε να βρουν ευρύτερη χρήση και χρησιμότητα, καθώς επίσης να είναι ικανοί να επιδράσουν και να βελτιώσουν το αστικό μικρόκλιμα της πόλης τους.